Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Pretenzijos

Neatitikome Jūsų lūkesčių? Pildykite formą žemiau arba atsisiųskite dokumentą užpildymui.

Pretenzija

 

Pretenzijos pateikimo formos
Pretenziją galite pateikti tik raštu vienu iš šių būdų:
 • Bendrovės interneto tinklalapyje www.lietuvospaštas.lt užpildydami formą;
 • el. paštu adresu: info@post.lt (dėl šiuo metu taikomų kibernetinio saugumo priemonių negalime užtikrinti, kad gausime visus  mums adresuotus el. laiškus (pvz. siunčiamus iš Rusijoje  ar Baltarusijoje esančių pašto serverių). Jeigu gaunate pranešimą, kad el. laiškas nebuvo pristatytas, prašome susisiekite su mumis kitais žemiau nurodytais kanalais).
 • rašytine korespondencijos siunta adresu: Akcinės bendrovės Lietuvos pašto Kontaktų centrui, J. Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius;
 • Lietuvos pašto paslaugų teikimo vietoje, užpildant pretenzijos formą (dėl pretenzijos formos kreipkitės į klientų aptarnavimo specialistą);
 • pretenzijos dėl asmens duomenų tvarkymo Bendrovei pateikiamos Lietuvos pašto paslaugų teikimo vietoje, el. paštu duomenusauga@post.lt arba paštu, adresu: Akcinės bendrovės Lietuvos pašto, Duomenų apsaugos pareigūnui, J. Balčikonio g. 3, 03500 Vilnius.
Ką privaloma nurodyti pateikiamoje pretenzijoje
 • Savo vardą, pavardę arba, jei klientas yra juridinis asmuo, įmonės ar įstaigos pavadinimą ir įmonės kodą, adresą ir kontaktinius duomenis (el. paštą) ryšiui palaikyti, pagal kuriuos klientas pageidauja gauti atsakymą.
 • Pretenzijos dalyką, t. y. akcinės bendrovės Lietuvos pašto veikimą / neveikimą konkrečioje situacijoje, kuris, kliento manymu, pažeidžia jo teises ir / arba teisėtus interesus;
 • Datą, kada klientas sužinojo apie savo teisių ir / arba teisėtų interesų pažeidimą;
 • Pretenzijos reikalavimus;
 • Pretenzijoje nurodytas faktines aplinkybes pagrindžiančius įrodymus (jei jų yra) ir kitą pretenzijos nagrinėjimui reikšmingą informaciją, jeigu tokios yra.
Svarbu pildant duomenis
 • Užpildyti duomenys turi būti parašyti aiškiai ir įskaitomai.
 • Aiškiai išdėstykite esminius prašymo dalykus, nurodykite, ko konkrečiai pageidaujate.
 • Jeigu esate įgaliotas asmuo pateikti kito asmens skundą, būtina pridėti įstatymo nustatyta tvarka tinkamai patvirtintą įgaliojimo kopiją.
Pretenzijos pateikimo ir išnagrinėjimo terminai
Pretenzijos dėl pašto paslaugų:
 • Turi būti pateiktos per 6 (šešis) mėnesius nuo pašto siuntos išsiuntimo dienos.
 • Išnagrinėjamos ne ilgiau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
Pretenzijos dėl finansinių paslaugų:
 • Turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą.
 • Išnagrinėjamos ne ilgiau nei per 15 (penkiolika) darbo dienų, esant svarioms priežastims terminas gali būti pratęstas iki 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų.
Pretenzijos dėl asmens duomenų tvarkymo ir / ar apsaugos:
 • Išnagrinėjamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gal būti pratęstas dar 2 (dviems) mėnesiams atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.
Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją esant šioms aplinkybėms
 • Pretenzija tiesiogiai nesusijusi su akcinės bendrovės Lietuvos pašto veikla;
 • Teismas, akcinė bendrovė Lietuvos paštas ar kita atsakinga institucija jau yra priėmę sprendimą tuo pačiu klausimu ir klientas nepateikia naujų duomenų;
 • Pretenzijos turinys savo esme yra žeidžiantis ar žeminantis žmogaus orumą (pvz., vartojami necenzūriniai žodžiai ir pan.) ir / ar joje nėra konkretaus reikalavimo;
 • Nuo pretenzijoje nurodytų pažeidimų padarymo iki pretenzijos pateikimo yra praėję daugiau kaip 6 (šeši) mėnesiai, išskyrus pretenzijas dėl finansinių paslaugų, tokiu atveju ne vėliau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo tos dienos, kai sužinojome apie pažeidimą;
 • Pateikta pretenzija yra neįskaitoma ar nesuprantamai išdėstyta;
 • Nenurodyta nagrinėjimui ar atsakymo siuntimui būtina informacija;
 • Dėl kitų objektyvių priežasčių.
Jeigu Jūsų netenkina pateiktas atsakymas arba Bendrovė netenkino Jūsų prašymo ar tenkino jį iš dalies
 • Jei Jūsų netenkina atsakymas į pateiktą pretenziją dėl pašto paslaugų, galite kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą, Mortos g. 14, 03219 Vilnius, www.rrt.lt.
 • Jei Jūsų netenkina atsakymas į pateiktą pretenziją dėl finansinių paslaugų, galite kreiptis į Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybą, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, www.lb.lt.
 • Jei Jūsų netenkina mūsų atsakymas į pateiktą pretenziją dėl asmens duomenų tvarkymo ir / ar apsaugos, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.
Pagrindiniai teisės aktai
 • Lietuvos Respublikos pašto įstatymas;
 • Pasaulinės pašto sąjungos Pašto konvencija;
 • Akcinės bendrovės Lietuvos paštas patvirtintos Pašto paslaugų teikimo taisyklės;
 • Akcinės bendrovės Lietuvos paštas patvirtintos Siuntimo žalos atlyginimo taisyklės.
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas.
Tarptautinė siuntų paieška

Tarptautinei siuntų paieškai taikomas 90 kalendorinių dienų atsakymo terminas. Tokį kreipinį galite pateikti čia.